# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 13 847 18 0
یوسف ربانی 2 15 0 7
احسان مردان 3 146 3 0
رضا کامران راد 6 140 6 11
طاها کشاورز 7 171 7 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 11 399 21 23
یوسف ربانی - - - -
احسان مردان 3 92 9 14
رضا کامران راد - - - -
طاها کشاورز 6 115 8 8
Top