# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 14 1023 21 0
یوسف ربانی 3 20 0 6
احسان مردان 5 192 4 0
رضا کامران راد 8 162 6 12
طاها کشاورز 7 238 7 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 13 509 26 29
یوسف ربانی - - - -
احسان مردان 4 122 10 14
رضا کامران راد - - - -
طاها کشاورز 6 180 8 8
Top