# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 11 481 13 0
یوسف ربانی - - - -
احسان مردان 1 18 1 0
رضا کامران راد 5 63 2 11
طاها کشاورز 4 67 4 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 8 225 14 13
یوسف ربانی - - - -
احسان مردان 2 23 4 8
رضا کامران راد - - - -
طاها کشاورز 4 54 7 7
Top