# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 12 557 13 0
یوسف ربانی - - - -
احسان مردان 2 20 1 0
رضا کامران راد 5 69 2 11
طاها کشاورز 4 78 4 3
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 10 247 16 16
یوسف ربانی - - - -
احسان مردان 3 34 4 8
رضا کامران راد - - - -
طاها کشاورز 4 59 7 7
Top