# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 13 733 14 0
یوسف ربانی 2 12 0 4
رضا کامران راد 6 117 4 12
طاها کشاورز 6 115 5 3
احسان مردان 2 21 1 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدعلی بهشتی نیا 11 347 19 20
یوسف ربانی - - - -
رضا کامران راد - - - -
طاها کشاورز 5 75 7 7
احسان مردان 3 68 6 10
Top